Lopende projecten 

Kwaliteitsafspraken mbo

In 2023 is zowel de eindverantwoording van de kwaliteitsagenda 2019 – 2022 als de voorbereiding voor de kwaliteitsagenda 2024 – 2027 aan de orde. Een team van subsidieadviseurs ondersteunt de acht leden van de commissie kwaliteitsafspraken mbo bij de beoordeling van de verantwoording van de lopende en de nieuw op te stellen kwaliteitsagenda. 

Impactmeting spoor 22

Spoor 22 heeft subsidie ontvangen van het regionaal investeringsfonds mbo. Het project is een publiek private samenwerking, die wordt aangestuurd door ROC Mondriaan. Onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten werken gezamenlijk aan een betere aansluiting van de mbo-opleiding sociaal werk op de arbeidsmarkt. Kijk op beroepsonderwijs voert een impactmeting uit naar de effecten en impact van het project, sprak met alle stakeholders en nam vragenlijsten af. De eerste bevindingen werden 14 december 2022 gepresenteerd tijdens de afsluitende bijeenkomst van spoor 22.

Onderzoek naar samenstelling en strategisch personeelsbeleid sportsector

Recente (beleids)ontwikkelingen, denk aan de SER-adviezen en adviezen van de Nederlandse Sportraad, zullen van grote invloed op de arbeidsmarkt van de sportsector. Samen met CAOP voert Kijk op beroepsonderwijs onderzoek uit naar de huidige en gewenste samenstelling van de arbeidsmarkt en het strategisch personeelsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het arbeidsmarktfonds samen presteren. 

 

Evaluatie kwalificatiedossier agro (2022-2023)


Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan studenten moeten voldoen om een diploma te behalen. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnend beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met onder meer de keuzedelen en mbo-certificaten, vormen de kwalificatiestructuur.

Periodiek, ongeveer om de vijf jaren, worden kwalificatiedossiers aangepast. Kijk op beroepsonderwijs werkt mee aan de ontwikkeling van het nieuwe kwalificatiedossier agro, handel en technologie. Het dossier is van toepassing op de kwalificaties veehouderij, teelt, agrohandel & logistiek en biologisch-dynamische landbouw voor de mbo-niveau 2, 3 en 4. 

Onderzoek doorbraak methode NCOI

NCOI biedt zij-instromers in de leraropleiding een traject aan waarbij maatwerk centraal staat. Dat maatwerk omvat vijf elementen, namelijk een snellere orientatie met begeleiding, individueel programmerbaar programma dat beter aansluit op de praktijkomgeving, financieel arrangement van werk naar werk, flexibele instroom en veel aandacht voor de inductiefase. Kijk op beroepsonderwijs onderzoekt wat de effecten van deze doorbraakmethode zijn op de studenten, begeleiders en de praktijk.

Verduurzaming sterke punten benadering mbo

Samen met Tilburg University, Wageningen University, Erasmus University en CINOp heeft Kijk op beroepsonderwijs met financiering van NRO in de periode 2018 – 2022 onderzoek uitgevoerd naar de sterke punten benadering bij docenten(teams) in het mbo. Sterke punten zijn talenten aangevuld met kennis, vaardigheden en ervaringen. Eigenlijk dus talenten in actie. Sterke punten geven energie en stellen een persoon in staat om op zijn of haar best te functioneren. Ten behoeve van het onderzoek hebben we een drie-delige training ontwikkelt voor het herkennen, ontwikkelen en inzetten van sterke punten. Deze training is beschikbaar via onze website. Daar is verder ook alles over het onderzoek te vinden, inclusief artikelen, achtergrondinformatie, rapportages en filmpjes. Ondanks dat het project is afgerond blijven we betrokken en moedigen we een verbreding en verdieping van de toepassing van de sterke punten benadering van harte aan.