Professionalisering en HRM

 • Kijk op beroepsonderwijs vervult een coördinerende en uitvoerende rol in het consortium STRK MBO met Tilburg University, Erasmus Universiteit, Universiteit van Wageningen, ecbo en een tiental mbo-instellingen. Het consortium voert een driejarig onderzoek uit naar de sterke punten benadering bij docenten in het mbo. Het onderzoek wordt gefinancierd door NRO in het kader van de call langlopend praktijkgericht onderzoek. Zie omschrijving project.
 • In opdracht van OCW voerde kijk op beroepsonderwijs samen met DUO een onderzoek uit naar masters en schoolontwikkeling.
 • In samenwerking met Blauw Research voerde kijk op beroepsonderwijs het onderzoek bevlogen Mbo Utrecht uit, in opdracht van Mbo Utrecht. Het vaktijdschrift Profiel publiceerde een artikel over dit onderzoek.
 • Voor ecbo voerde Mark Hesseling het onderzoek medezeggenschap en participatie van docenten in de mbo-sector uit. Voor meer informatie zie het  artikel over het onderzoek dat verscheen in het vaktijdschrift Meso Magazine.

Onderwijsinnovatie

 • Meerjarig effectonderzoek bij stakeholders ten behoeve van de publiek-private samenwerking (Regionaal Investeringsfonds mbo) Spoor-22 (welzijn, penvoerder ROC Mondriaan).
 • Meerjarig effectonderzoek onder studenten en docenten van ten behoeve van de publiek-private (samenwerking Regionaal Investeringsfonds mbo) Extra Strong (gezondheidszorg, penvoerder ROC Mondriaan).
 • Samen met Rijn Vogelaar voerde kijk op beroepsonderwijs een studie uit naar enthousiasme voor ICT in het onderwijs, in opdracht van Microsoft. Zie artikel in het tijdschrift Profiel.
 • Meerjarig effectonderzoek in het kader van het innovatieproject U-Tracks for you, in opdracht van Mbo Utrecht en het Globe College.
 • Samen met de Universiteit van Utrecht voerde kijk op beroepsonderwijs een meerjarig effectonderzoek uit in het kader van het innovatieproject Puberbrein als innovatiekans, in opdracht van Tessenderlandt.
 • Meerjarig effectonderzoek in het kader van het innovatieproject de school naar buiten, in opdracht van het Schoonhovens College.
 • Samen met Regioplan voerde kijk op beroepsonderwijs in opdracht van OCW de evaluatie van de innovatie- en stagebox uit. Klik hier voor de rapportage.
 • Kijk op beroepsonderwijs vervulde enkele jaren de rol van critica friend voor innovatieprojecten in het kader van de subsidieregeling van het Platform Beroepsonderwijs.
 • Voor ecbo deed Mark onderzoek naar slim werken binnen docententeams.

Aansluitingsvraagstukken

 • Opstellen van regioprofielen voor de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Nissewaard-Albrandswaard en de Zuid-Hollandse Eilanden ten behoeve van een innovatief en toekomstgericht portfolio van ROC Albeda.
 • Kijk op beroepsonderwijs adviseert het Zadkine College bij vraagstukken rondom de uitvoering van de kwaliteitsagenda 2019-2022.
 • In samenwerking met Eduquality en gekoppeld aan een actieonderzoek heeft kijk op beroepsonderwijs jaarlijks effectonderzoek uitgevoerd naar schoolverzuim, in opdracht van het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.
 • In samenwerking met het expertisecentrum beroepsonderwijs voerde kijk op beroepsonderwijs in opdracht van de projectdirectie leren en werken de kwalitatieve monitor duale trajecten uit. Klik hier voor de rapportage.
 • Studie naar de organisatie van het primaire proces dichtbij de deelnemer. Klik hier voor de rapportage en een artikel over het onderzoek in didaktief.
 • Bij het ministerie van OCW was Mark Hesseling meerdere jaren, in samenwerking met de projectdirectie vsv, nauw betrokken bij de beleidsvorming en de informatievoorziening rond het thema voortijdig schoolverlaten.
 • Bij het ministerie van OCW was Mark Hesseling meerdere jaren verantwoordelijk voor de beleidsvorming in het kader van het thema sport en bewegen in het mbo, de opzet van de benchmark sturen op ambitie in het kader van het programma de regio aan zet en verantwoordelijk voor de invoering van het onderwijsnummer in de mbo sector.